Socialni servis

Socialni servis je v skladu s 15. členom Zakona o socialnem varstvu ena izmed oblik socialnovarstvenih storitev. Z izvajanjem le tega želimo ponuditi storitve, ki bi jim izboljšale kakovost življenja, dale podporo za čim večjo samostojnost v domačem okolju in ustvarile pogoje za polno življenje tudi, ko se postarajo ali zaradi drugih razlogov ne zmorejo sami opravljati določenih storitev.

Upravičenec je vsakdo, ki zaradi invalidnosti, starosti, otrokovega rojstva, bolezni, nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje, naroči določeno opravilo ali več opravil in za to prevzame obveznost plačila.

Storitve socialnega servisa so:

• dostava obrokov hrane: dostavljamo jih vse dni v tednu, tudi ob sobotah in nedeljah.

• nakup in prinašanje živil ali drugih potrebščin,

• priprava drv ali druge kurjave in kurjenje,

• nabava ozimnice,

• manjša hišna popravila,

• pranje in likanje perila,

• vzdrževanje vrta in okolice stanovanja,

• čiščenje stanovanja, pomoč pri opremljanju,

• spremljanje pri obiskih trgovin, predstav, sorodnikov ali na počitnicah,

• organiziranje in izvajanje drugih oblik družabništva,

• pomoč pri opravljanju bančnih poslov, plačevanju računov, sprejemanju in odpošiljanju poštnih pošiljk – po pooblastilu,

• varovanje in nadziranje stanja uporabnika preko noči.

Postopek se začne na željo uporabnika oziroma zakonitega zastopnika. Z uporabnikom sklenemo dogovor, s katerim se določi vrsta, obseg in način izvajanja opravila. V dogovoru se določijo tudi medsebojne obveznosti in pravice, razlogi za prenehanje izvajanja storitve ter pritožbene poti.

Cene storitev socialnega servisa so razvidne iz veljavnega cenika.

Dostopnost