Pomoč na domu

Dom starejših občanov Novo mesto po pogodbi izvaja socialno oskrbo na domu na območju Mestne občine Novo mesto in občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Škocjan in Šmarješke Toplice. 

Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči. Namenjena je upravičencem, ki za samostojno življenje v svojem domu potrebujejo občasno organizirano pomoč. Pomoč na domu lahko traja največ 4 ure na dan oziroma 20 ur na teden. 

Pomoč na domu obsega:

• pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih:

• pomoč pri oblačenju, slačenju,

• pomoč pri umivanju ali kopanju,

• pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb (hranjenje, menjava plenic …)

• pomoč pri vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov;

• gospodinjsko pomoč:

• prinašanje enega pripravljenega obroka hrane (tedenski jedilnik je na voljo tukaj),

• nakup živil in priprava enega obroka hrane,

• pomivanje uporabljene posode,

• osnovno čiščenje bivalnih prostorov z odnašanjem smeti,

• postiljanje in osnovno čiščenje spalnega prostora;

• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov:

• vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci, sorodstvom,

• spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,

• informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca,

• priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Upravičenci do pomoči na domu:

• osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,

• osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,

• druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,

• kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,

• hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

 

Izvajanje pomoči na domu se začne na podlagi zahteve upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika. Vodja službe za pomoč na domu najprej ugotovi upravičenost do storitve in glede na želje in potrebe upravičenca z njim ali njegovim zakonitim zastopnikom sklene dogovor o izvajanju storitve.

Storitve pomoči na domu izvajajo strokovno usposobljene osebe – socialne oskrbovalke in socialni oskrbovalci. Vsebino in trajanje izvajanja storitev sproti beležijo v dnevnik opravljenih storitev, ki je podlaga za mesečni obračun. Če uporabnik teh storitev ne zmore kriti stroškov, lahko na Centru za socialno delo Novo mesto vloži zahtevek za oprostitev oziroma zmanjšanje plačila storitev pomoči na domu.

Zainteresiranim pa nudimo tudi druge storitve, ki jih obračunavamo po ceniku doma.

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju, izvajanju in prenehanju storitve pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu v Domu starejših občanov Novo mesto

Kontakt:

Simona Špes Šajn

T: 07 371 99 25

M: 041 200 387

E-pošta: simona.spes-sajn@ssz-slo.si

Dostopnost